Statut

STATUT

 KOŁA NAUKOWEGO ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA"INICJATYWA"

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy statut reguluje działalność Koła Naukowego Organizacji i Zarządzania"Inicjatywa", zwanego dalej KNOiZ

.2. KNOiZ nie posiada odrębnej osobowości prawnej i jako organizacja studencka działa wstrukturze Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,zwanego dalej WNEiZ.

3. Siedzibą KNOiZ jest WNEiZ położony przy ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin.

4. KNOiZ działa pod patronatem Katedry Organizacji i Zarządzania na WNEiZ.

5. KNOiZ tworzy się na czas nieokreślony.

6. KNOiZ opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków i sympatyków.

§2.

Cele KNOiZ

1. Stwarzanie członkom KNOiZ okazji do pogłębiania wiedzy z dziedziny naukekonomicznych, z ukierunkowaniem na problemy zarządzania.

2. Przenoszenie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas studiów na działania praktyczne.

3. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego WNEiZ i dbałość o wizerunekWydziału oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. Swoje zadania KNOiZ realizuje poprzez następujące formy pracy:

1. Działania organizacyjne:a. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych,

b. organizowanie warsztatów naukowych pod kierunkiem pracowników naukowodydaktycznychWydziału,

c. nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami praktyki gospodarczej(przedsiębiorcami) w celu bliższego zapoznania się ze specyfiką ich działalności, także w formie praktyk zawodowych członków KNOiZ,

d. zapraszanie profesjonalistów z innych ośrodków naukowych z wybranymi tematami naukowymi,

e. uczestniczenie w spotkaniach i zebraniach innych kół naukowych, na które zostały przesłane zaproszenia,

f. wyjazdy do wybranych instytucji,

g. prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych,

h. udział w dyskusjach w ramach internetowej listy dyskusyjnej na temat zarządzania,

i. uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych organizowanych przez WydziałyUczelni lub inne organizacje,

j. systematyczne opracowywanie dostępnej wiedzy z zakresu zainteresowań Koła iprezentowanie jej w wybranych grupach tematycznych,

1.Prace redakcyjne:

a. opracowywanie materiałów dotyczących bieżącej tematyki,

b. przygotowywanie artykułów,

c. archiwizacja dokumentacji Koła,

1.Kontakty:
a. poszukiwanie kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi,

b. nawiązywanie kontaktu z instytucjami zajmującymi się problematyką pokrewną tematycepodejmowanej przez KNOiZ (głównie z przedsiębiorstwami, bankami, firmami doradczo -szkoleniowymi),

c. nawiązanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi, zwłaszcza wydziałowymi, wcelu realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz z Samorządem Uczelnianym,

§3.

Walne Zgromadzenie

1. Władze Koła stanowi Walne Zgromadzenie i Zarząd Koła. Najwyższą władzą Koła jestWalne Zgromadzenie członków Koła.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz w semestrze lub na wniosek 1/3liczby członków Koła.

3. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia spoczywa na Zarządzie.

4. 1/3 członków KNOiZ może spowodować zwołanie Walnego Zgromadzenia poprzezprzedstawienie Zarządowi pisemnego wniosku zawierającego termin, miejsce i planprzebiegu Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków oraz Opiekuna Naukowego o terminie,miejscu i proponowanym planie przebiegu Walnego Zgromadzenia z co najmniejtygodniowym wyprzedzeniem.

6. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

a. wprowadzanie zmian w rocznym planie działalności,

b. podejmowanie uchwał w istotnych sprawach bieżących,

c. dokonywanie zmian w Zarządzie,

d. dokonywanie zmian w Statucie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowyczłonków KNOiZ,

7. Do obowiązków Walnego Zgromadzenia należą:

a. rozliczenie działalności Zarządu,

b. wybór prezesa,

c. powołanie członków Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez prezesa elekta,

d. zatwierdzenie rocznego planu działalności oraz wydatków wraz ze sposobami ich pokrycia,które przedstawia Zarząd,

e. podejmowanie uchwał przewidzianych w planie Walnego Zgromadzenia,

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi następuje w trybie głosowania tajnego.

9. Wybór Zarządu przebiega następująco:

a. Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu wybiera prezesa,

b. Po zasięgnięciu opinii prezesa-elekta Walne Zgromadzenie powołuje pozostałych członków Zarządu,

10. Walne Zgromadzenie ustala termin przekazania władzy biorąc pod uwagę propozycjepoprzedniego i nowego prezesa.

11. Członkowi Koła przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

12. O ile Statut nie przewiduje inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

§4.

Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby:

a. Prezes Zarządu,

b. Wiceprezes Zarządu,

c. Sekretarz,

2. Uprawnienia Zarządu:

a. przydzielanie zadań i kontrola ich wykonania,

b. zwoływanie zebrań KNOiZ,

c. mianowanie członków KNOiZ po ewentualnych eliminacjach zgodnie z §5., pkt. 2,

d. zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków KNOiZ zgodnie z §5., pkt. 5,

e. nadawanie honorowego członkostwa zgodnie z §5., pkt. 6,

3. Obowiązki Zarządu:

a. ustalanie rocznego planu działalności KNOiZ zgodnego z celami Koła, z uwzględnieniemwybranych zadań statutowych wymienionych w §2,

b. czuwanie nad realizacją planu,

c. opracowywanie sprawozdań z działalności KNOiZ,

d. pozyskiwanie środków na finansowanie zadań i przedstawianie sprawozdań finansowychna Walnym Zgromadzeniu,

e. ustalenie, w porozumieniu z Opiekunem Naukowym, składów osobowych zespołówproblemowych i naukowo-badawczych,

f. ustalenie, w porozumieniu z Opiekunem Naukowym, składów osobowych delegacji naseminaria i sesje naukowe,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h. odpowiedzialność za działalność KNOiZ przed władzami WNEiZ,

i. udzielanie rzetelnych odpowiedzi na kierowane przez członków pytania i uwagi,

4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

5. Pracą Zarządu kieruje Prezes Koła, który jest odpowiedzialny za całokształt pracy KNOiZ wobec Walnego Zgromadzenia członków Koła i Opiekuna Naukowego oraz reprezentujeKNOiZ na terenie Uczelni i poza nią.

6. Wiceprezes Zarządu zastępuje prezesa w przypadku jego nieobecności.

7. Sekretarz odpowiedzialny jest za prowadzenie i archiwizację dokumentacji KNOiZ.

8. Zarząd lub osoby wchodzące w jego skład mogą być odwoływane w przypadku niewywiązywania się z obowiązków. Odwołanie Zarządu Koła lub jego członków następuje naWalnym Zgromadzeniu.

9. O ile Statut nie przewiduje inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§5.

Członkowie

1. Członkiem KNOiZ może zostać student Uniwersytetu Szczecińskiego osiągający dobrewyniki w nauce, deklarujący chęć realizacji celów Koła.

2. Nabycie członkostwa

a. kandydatów przed wstąpieniem do KNOiZ obowiązuje okres próbny, w którym powinnioni wykazać należyte zainteresowanie jego działalnością i włączać się w jego prace,

b. Zarząd może ustalić dodatkowe, równe dla wszystkich, kryteria przyjęcia do Koła, o czym zawiadamia zainteresowanych kandydatów,

c. o nadaniu członkostwa decyduje Zarząd,

d. nieprzyjętym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia,

3. Członek KNOiZ ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,

b. oceniać pracę Zarządu Koła,

c. zgłaszać Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi własne propozycje merytoryczne(programowe) i formalne (w tym dotyczące zmian w Statucie) oraz wszelkie uwagi dotycząceKNOiZ,

d. uzyskać od Zarządu rzetelną informację na temat planów Koła i wyników jegodotychczasowej działalności,

e. korzystać ze wspólnych zasobów Koła, tj. ze zgromadzonych wydawnictw, materiałówinformacyjno-szkoleniowych i innych przedmiotów przydatnych w realizacji powierzonychzadań,

f. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło,

4. Członek KNOiZ jest zobowiązany:

a. czynnie uczestniczyć w pracach Koła,

b. stosować się do postanowień Statutu Koła,

c. wykazywać się dobrymi wynikami w nauce,

d. dbać o dobre imię KNOiZ,

e. być obecnym na Walnym Zgromadzeniu,

5. Wygaśnięcie, zawieszenie i wykluczenie członkostwa:

a. członkostwo w KNOiZ wygasa w przypadku złożenia Zarządowi pisemnego oświadczeniao rezygnacji,

b. samoistne wygaśnięcie członkostwa następuje wskutek ukończenia studiów, ich przerwanialub zaprzestania studiowania na Uniwersytecie Szczecińskim,

c. przynależność do KNOiZ może zostać zawieszona jeżeli Zarząd stwierdzi nieodpowiedniepostępowanie członka, w szczególności notoryczne uchylanie się od uczestnictwa w pracach ispotkaniach KNOiZ lub jego naganne zachowanie.

d. osoba zawieszona nie korzysta z uprawnień członka Koła,e. w przypadku rażącego naruszenia obowiązków członek KNOiZ może zostać wykluczony,

f. decyzję o zawieszeniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd po konsultacjach z OpiekunemNaukowym,

g. osobie zawieszonej lub wykluczonej z Koła przysługuje prawo odwołania się do WalnegoZgromadzenia,

6. Za szczególne zasługi dla działalności Koła może zostać nadany tytuł honorowego członka KNOiZ osobom nie będącym już studentami, dzięki czemu mogą oni nadal uczestniczyć wprzedsięwzięciach KNOiZ, a także pełnić funkcje doradcze, z wyłączeniem pozostałych prawprzysługujących pełnoprawnym członkom. Może też zostać nadany tytuł honorowego prezesaKoła byłym prezesom, którzy wybitnie przyczynili się do rozwoju Koła. Członkostwo honorowe i tytuł honorowego prezesa nadaje Walne Zgromadzenie Koła na wniosek Zarządu.

§6.

Opiekun Naukowy

1. Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik naukowy Katedry Organizacji i Zarządzania.
2. Opiekun Naukowy jest odpowiedzialny za działalność merytoryczną Koła.

§7.

Finansowanie

1.Środki finansowe przeznaczone na działalność KNOiZ pochodzić będą przede wszystkim:

a. z dotacji Uniwersytetu Szczecińskiego,

b. z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej,

c. z dotacji fundacji i innych organizacji non-profit,

d. od sponsorów,

2. Za gospodarkę finansową Koła Naukowego odpowiedzialny jest Zarząd.

§8.

Postanowienia końcowe

Statut Koła Naukowego obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie.

§9.

Rozwiązanie KNOiZ

Koło Naukowe rozwiązują jego członkowie, jeżeli nie prowadzi ono działalności przez okresjednego roku akademickiego i nie dokonuje wyboru władz po upływie ich kadencji.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW